Tp a KapaHHepHTe

Ça äa ca MaKcHMaëHo neKH, Kapa5HHepHxe ce Hspa5oxBax ox anyMHHHeBH cnnaBH. Ça cbœaneHHe xosh MaxepHan necHO ce HaäpacKBa, HanyKBa (npH HsnycKaHe) h ce noBpe^äa ox coneHa Boäa.

Kapa5èHepHxe Morax äa ce hsmhht cúc canyHeHa BOäa, cneä Koexo äa ce HsnnaKHax äo5pe. Xy5aBo e äa ce cymax Ha xeneHHe, äopH cbc cemoap. Cnoœexe MaëKo cHëHKOHOBa cMasKa Ha KëronaëKaxa, sa äa He saa^äax. (HèKora He HsnonsBaHie MamHHHO Macno, Koexo Moœe äa noBpeäH Bbœexaxa h neHTHie.)

! HçnycHaTHH HHBeHTap

BceKH Kapa5èHep HëH äpyr MexaneH eneMeHT ox eKHnHpoBKaxa, kohto e 5èë HsnycKaH ot bhcoko Bbpxy TBbpäa noBbpxHocx, xpa5âa äa ce xpexHpa Kaxo cbMHHieneH h sa npeänoHHxaHe. hso5ùo äa He ce HsnonsBa. Moœe äa ce nonynax HeBHäHMH MHKponyKHaxHHH, kohto äa npeäHsBHKaT cnynBaHe npH cneäBa^ HaxoBapBaHe.

! HçnycHaTHH HHBeHTap

BceKH Kapa5èHep HëH äpyr MexaneH eneMeHT ox eKHnHpoBKaxa, kohto e 5èë HsnycKaH ot bhcoko Bbpxy TBbpäa noBbpxHocx, xpa5âa äa ce xpexHpa Kaxo cbMHHieneH h sa npeänoHHxaHe. hso5ùo äa He ce HsnonsBa. Moœe äa ce nonynax HeBHäHMH MHKponyKHaxHHH, kohto äa npeäHsBHKaT cnynBaHe npH cneäBa^ HaxoBapBaHe.

! ÑTpaHHHHO HaTOBapBaHe Ha KapaÖHHepHTe

Hsäpb^nHBocxTa Ha Kapa5èHepa npH cxpaHHHHo HaxoBapBaHe npes KëKraaëKaxa Moœe äa cnaäHe äo 1 kH (lGG kt). Hs5arBaHie xaKHBa cHiyauHH (BHœ cHHMKaxa BäacHo) Ha BcaKa ueHa. ÂHHarH npoBepaBaHie BceKH Kapa5HHep. kohto HsnoësBaxe, sa sHaêa Ha CE HëH UIAA (Me^äyHapoäHaxa annHHcKa acouHauHa). HaKOH MapKH cBpbxneKH Kapa5èHepH He ca oäo5peHH no xesH cxaHäapxH h Morax äa ce cnynax npH HaxoBapBaHe.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment