OpaTa TopHHKa a MarHeHH

*Cxara ce äo5pe Ha rbpëoxo, sa äa He ce pascène MarHesHax.

*ÈMa nepèôepHa ox no-xBbpä nnax, sa äa He ce saxBapa no BpeMe Ha KaxepeHe. *ÈMa noännaxa ox nopecx HëH BëaKHecx nnax, sa äa ynecHaBa noëenBaHexo Ha MarHesHa no npbcxHxe.

Maëêo MarHesHH nosBonaBa äa ce j saäbp^Hxe Ha xBaxKH, f kohto HHane Moœe äaB ce cxopax xëbsraBH.

npeaynpeœaeHHe

HspasxoäBaöxe MarHesHa necxeëHBO - MHoro KaxepanH npeêaëHBax c Hero h ro HsnonsBax sa cMeëocx, He caMo sa HcxèHcKaxa My ueë, äa HscymH npbcxHxe ox noxxa. Beëèax npax sarposaBa cêanaxa h b hhkoh pañoHH HsnoësBaHexo My e sa5paHeHO (êaxo nacbHHHUHxe b CaKcoHHa h Oome^no búb ÔpaHUHa). CnasBaHxe sa5paHHxe - necxo, äa^H ùe bh äonycHax äo äaäeH o5eêx, saBHcH ox äHcuHnnHHHpaHocxxa Ha KaxepaHHxe, äopH sa5paHHxe äa bh ce cxpyBax rnynaBH h HeHyœHH. Kaêxo b CaKcoHHa, xaKa h BbB Oome^no sa xoBa ch HMa pasyMHa npHHHHa -nopecxHax nacbHHHK necHO ce Hsrna^äa h cxaBa xëbsraB ox MarHesHa (sa HaH-ronaMO pasonapoBaHHe Ha KaxepaHHxe).

MarHesHax e HsBbHpeäHO oëeseH, ho xpa5âa äa ce asxoäBa necxeëHBo.

Maëêo MarHesHH nosBonaBa äa ce j saäbp^Hxe Ha xBaxKH, f kohto HHane Moœe äaB ce cxopax xëbsraBH.

CeaaëKaTa

ToBa e CëeäBaùaxa BaœHa nacx ox KaxepanHHa HHBeHxap h xyK CúùO HMa HaKOëKO BapHaHxa. B o6ùh ëHHHH xe ca äBa: oáHKHOBeHaxa ceäama - c KOëaH sa Kpúcxa, ëeHTH oKDëo 6eäpaxa h HaKaKúB BHä cHcxeMa sa npHKanBaHe kúm Bú^exo (bh» oxäOëy, ôèr. A), oáHKHOBeHO ce npeänonHxa npeä núëHaxa cápya - ceäama + rpúäHa oáBpúsKa (ôèr. B).

CxpyBa ch äa HsxapnHxe MaëKO noBene napH, sa äa ch ocHrypHTe yäo6ia ceäaëKa. He äonycKaHxe komïpomhch - b KpaHHa cMexKa, Moœe äa bh ce HaëoœH sa "noBHcHxe" b Hea sa HsBecxHO BpeMe! Ako npoäúëœaBaxe äa pacxexe HëH HMaxe HaMepeHHe äa ce KaxepHTe npH pasëHnHH MexeopoëorHnHH ycëOBHa, HsHcKBaùH o6ëeêëo c pasëHnHa äe6eëHHa (íanpHMep kúch naHTaëOHH npes ëaxoxo h BúëHeHH äpexH npes sHMaxa), Hsáepexe ceäama c npoMeHëHBa mHponHHa Ha ëeHXHTe OKOëo 6eäpaxa (ceäama c KaxapaMH sa KpaKaxa). Oxäeëexe HsBecxHO BpeMe, sa äa ch HaMepme xyáaBa ceäama. ÔBepexe ce, ne npHëara nëúXHO OKOëO 6eäpaxa h xaëHaxa bh, ho 6es äa bh cxara, sa äa He ce HsxëysHTe ox Hea, aêo ce oáúpHexe HaäOëy c rëaBaxa. npoáBaHre HaKOëKo pasëHnHH MOäeëa h pasMepa h noBHcexe sa MHHyxa-äBe oùe b MarasHHa, sa äa pasáepexe ä&™ bh e yäo6ia. 3aäanaxa Ha ceäamara e äa bh äúpœH säpaBO h äa pasnpeäeëa HaxoBapBaHHaxa npH naäaHe h cnycKaHe Búpxy KOëKOTO ce Moœe no-roëaMa nacx ox xaëoxo, 6es äa sacara BaœHH opraHH.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment