KaTepaHHHTe oyBKH EcnaapH

Äo6pHxe oáyBKH ùe bh yëecHax MHoroKpaxHo b KaxepeHexo. KoëKoxo e no-äo6pa oáyBKaxa, KoëKoxo no-äo6pe nrnxHo Ha KpaKa bh h KoëKoxo no-noäxoä^a e sa cxHëa bh Ha KaxepeHe, xoëKoBa no ëecHo ùe bh 6úäe.

*Hpmara nëúXHO Ha KpaKa. ÏpH ^poäúëœHxeëHO HsnoësBaHe noBenexo ecnaäpH^H ce oxnycKar ëeêo, xaêa ne b Hanaëoxo Moœe äa ce HaëoœH äa noxúpnHTe, aKO MaëKO bh cxarax. Kaxepanèxe oáHKHOBeHO HsáHpax ecnaäpHëH c eäHH HëH äBa HOMepa no-MaëKH ox HopMaëHHa, kohto Hocax. OáHKHOBeHO ce oáyBax 6es HëH cúc cúBceM túhkh nopanH. Mopanrne HaMaëaBax nyBcxBHTeëHocTTa Ha npúcxHxe h oáHKHOBeHo Kapax KpaKa äa ce núpsaaa b oáyBKaxa, Koexo He e œeëaxeëHo, aKO ce 6aëaHcHpa Ha MaëKH cxúnKH.

*ÈMa noëyxBúpäa noäMexKa, Koaxo äaBa cxaàèëHa onopa Ha cxúnaroxo h ro npeänasBa ot HaxúpxBaHe b xecHH uenHaxHHH.

CxerHaxHTe 6opäOBe h ocxpHTe npeäHHUH ca 6oëesHeHH, ho nonyëapHH, túh Kaxo nosBOëaBaT oáyBKaxa äa npHëerHe n^úXHO h äa sanasH nyBcxBHTeëHocxTa Ha KpaKa.

ÏpoBepexe xBúpäOcxTa Ha noäMexKaxa, Kaxo a noärúHexe - xpa6âa äa e c rúBKaBocTTa Ha oáHKHOBeHa ryMeHKa HëH MapaxoHKa. HaxHcHexe naëeua - He xpa6âa äa HMa npasHo Macxo Me^äy npúcxHxe bh h 6opäa.

*ÈMa cpeäHo bhcok 6opä - 2-3 cm e Häeamo. Míoro noMara, npH saKëeùBaHe b uenKH h npeänasBa oáyBKaxa. ÏOMHexe, ne Kaxo HanHHaeùH BHe ùe HsHocBaxe ecnaäpH^Hxe no-6úpso ox onHTHHTe KaxepanH, kohto sHaaT KaK Haö-äo6pe äa cxúnBax.

*Moœe äa ^peäëara saùHxa Ha rëeseHa -äa cxHra äo KOKaënexaxa. (ToBa He e xoëKoBa BaœHo ycëOBHe Kaxo ocxaHaëHxe h ecna^pH^H. cxèraùH äo rëeseHa ce cpeùax paäKO. Ako HaMepHTe KaxepanHH oáyBKH, kohto oxroBapaT Ha ocxaHaëHTe ycëOBHa, ho He ocHrypaBaT saùHxa sa rëeseHa, He ce KOëe6aHre - BseMexe rH.)

MarHe3HHT e cpeä MHoroöpoHHHTe Hema ot HHBeHTapa (Karo Bt^eTa, ceäanKH, ecnanpHnH, KapaÖHHepH, npHMKH h t. h.), kohto KarepaHHre H3non3Bar 3a 6e3onacHo npnäBH^BaHe Harope (hhh Ha^ony) no cKanara. B noBeHeTo cnyHaH eKHnHpoBKara noMara no HenpaK HaHHH - no npHHUHn KarepaHHre He bhcht Ha Hea h He a H3non3Bar 3a npeMHHaBaHe, BtnpeKH He b hhkoh cnyHaH ro npaBaT (H3KycTBeHo KaTepeHe, panenH, cnycKaHe Ha ycraHoBKa).

Was this article helpful?

0 0

Post a comment