KaKBa TpaBa aa e aopaTa ceaaKa

*Äa HMa mnpoKH h MeKH KOëaHH Ha Kpúcxa h 6eäpaxa, sa äa e yäo6ia h äa bh äúpœH no-säpaBo.

*ËeHXHTe OKOëO KpaKaxa äa ca oxäeëeHH ox KOëaHa sa Kpúcxa, ho äa ce cBúpsBax c ochobhoto saêpenBaHe sa Bú^exo.

*Äa HMa säpaBa KaxapaMa, Koaxo äa nosBOëaBa äBoHHoxo npeêapBaHe Ha KOëaHa sa Kpúcxa. *PascxoaHHexo Me^äy ëeHTHxe sa KpaKaxa h KOëaHa sa Kpúcxa äa Moœe äa ce peryëHpa. *Äa HMa säpaBH HHBeHTapHHUH (ëeHTH HëH Bú^eHua, Ha KOHTO ca saêanBa HHBeHTapúx).

A. CeäaëKH c BapHpaùa mHponHHa Ha ëeHXHTe sa KpaKaxa h KOëaHa sa Kpúcxa ce HsnoësBax ox aënHHHcxHxe h äpyrHxe eêcxpeMHH KaxepanH, sa äa Morax äa rH Harëacax Búpxy pasëHnHH cëoeBe äpexH, HëH b KaxepanHHTe uempoBe, Kúäexo Morax äa 6úäax HsnoësBaHH ox pasëHnHH xopa.

Ceäa^KHTe c ÔHKcHpaHH ëeHTH sa KpaKaxa ce HsnoësBax ox noBenexo ckmhh KaxepanH, xe ca no-ëeKH h npHëarax no-yäo6io.

B. núëHaxa c6pya ce HsnoësBa paäKO, HaH-Bene npH aënHHcKH HsKanBaHHa, npH kohto Moœe äa ce HaëoœH npeKocaBaHe Ha ëeäHH^H h cnacaBaHe ox ëeäeHH nyKHaxHHH, npH BHcaùH peMOHTHO-cxpoHTeëHH paáoxH h ox MaëKH äeua, kohto HaMax acHo HspaseHa xaëHa h Morax ëecHo äa ce Hsxëysax ox oáHKHOBeHa ceäama.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment