Coo KaTepeHe KaTepeHe e ocrypoBKa

no cBoaxa cùùhocx coëo KaxepeHexo e hhcx 6oëäúpHHr, caMo ne Ha no-roëaMa BHconHHa. To ^peäcxaBëaBa KaxepeHe no cKaëH c pasëmHa BHconHHa 6es HsnoësBaHe Ha KaKBHTo h äa 6èëo HsKycxBeHH cpeäcxBa. TasH "ocBo6oäeHa" ôopMa Ha KaxepeHe e MHoro npHBëeêaxeëHa, saùoxo nosBoëaBa Ha xosh, kohto a npaKXHKyBa, äa ce npHäBH^Ba no-6úpso h äa He saBHcH ox HHKoro.

B HHKaKúB cëynaô He ro npenopúHBaMe Ha HanHHaeùH, xúh Kaxo MHoro KaxepanH. BKëronHTeëHo HsBecxHH cBexma, ca HaMepHëH cMúpxxa ch npH coëo HsKanBaHHa. Ako bchhko búpbh äo6pe h Mapmpyxúx e búb BùsMoœHocxHTe (êaêxo ôèsmecKH, xaKa h ncHxmecKè) bh, coëo HsKaHBaHexo e Búsáy^aúo, hcxhhcko HsaùecxBo. ÏpH HaH-MaëKaxa rpemKa oáane onHTúx bh Moœe äa saBúpmH xparrnHo.

Coëo KaTepeHe Haa

BoflHaTa noBúpxHocT

Moœe 6h xoBa e Marno "no-pasyMeí" BapHaHx Ha KaxepeHexo 6es ocHrypoBKa. B cBexa HMa MHoro Mecxa, HanpHMep KaëaHK búb ÔpaHUèa h HHKOH panoHH Ha BpHTaHcKoxo Kpaô6peœHe, Ha kohto roëeMH ckmhh MacHBH saBúpmBax Haä äúë6oKH BoäHH áaceéHH. TyK Morax äa ce HsBúpm-Bax xpaBepcH Ha pasyMHa bhcohhh Haä Boäaxa, kohxo äa ^poäúëœax c KHëoMexpH. B xosh cëynaô noBeK ce HacëaœäaBa He caMo Ha Kaxepe Hexo, a h Ha naäaHexo búb Boäaxa Moœe 6h Ha eäHo ^poäúëœH^eëHO nëyBaHe 6es onacHocx ox cepHosHH XpaBMH HëH cMúpX.

He e nyäHo, ne xosh BHä KaxepeHe e ocoáeHo nonyëapHo b ropeùèTe ëexHH äHH. Tpa6âa äa ce noMHH oáane, ne npH naäaHe ox 10 Mexpa Boäaxa Moœe äa bh ce cxopH He no-MaëKo xBúpäa ot seMaxa h ne HHcKaxa xeMnepaxypa h BHcoKHxe BùëHH (äa He roBopHM sa Heäpyœeëro6HH aKyëH b hhkoh nacxH Ha cBexa) Morax äa 6úäax cùùo xoëKoBa onacHH, KaKxo ocxpHxe cêaëè! HpeäH äa npeänpHeMexe xaKOBa HanHHaHHe, cúáepexe BcaKa BùsMoœHa HH^opMauHH sa oáeKxa ot núxeBOäHxeëH sa KaxepeHe HëH ox xopa, nosHaBaùH äo6pe pañoHa.

m tel

Coëo KaxepeHexo Haä äúë6oKH BoäHH áaceéHH Moœe äa 6úäe HsKëKWHreëHo npnaxHo, cxHra nocëeäCXBHaxa ox naäaHexo äa He ca no-cepHosHH ox HaMoKpaHe b cxyäeHa Boäa h ^poäúëœH^eëHO nëyBaHe kúm cymaxa.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment