KaTepeHe no roeMn CTeHH

NpH to3h BapHaHT Ha KaTepeHe, uenra e onpeneneH 6poH KaTepaHH (nBaMa HnH noBeHe) na ce no6epar no Btpxa Ha HaKoa orpoMHa cKanHa cTeHa no BceKH pa3yMeH HaHHH. Mecro, 3a npeononaBaHeTO Ha rnanKH HnH HanBeceHH naca H ce H3non3Bar H3KycTBeHH onopH -t. e. KarepaHtT ce xBama HnH crtnBa b npHMKH, 3aKpeneHH 3a cKanara c noMomTa Ha cpencTBara 3a ocmypaBaHe. Mecro ce Hanara 3a6HBaHe Ha KnHHOBe HnH 6onToBe. flpyra xapaKTepHa oco6eHocT Ha to3h BHn KaTepeHe e, He ocTaHanHTe HneHOBe Ha cBpt3Kara H3o6mo He ca...

Ka a SopaBHM c BeTaTa

NoBeneTO KarepanH H3no 3BaT Bt e, B npeKH ne npe3 ro aMa nacT ot BpeMero h3o5 o He H3nHTBaT Hy a ot Hero. To npocTO bh npH py aBa HaBcaKb e h Mo e opH a bh ce CTopH Oca HO. Bhch no Bac, OKaro BO Hre, MOTae bh ce npe Hoca, Koraro CTe BTopH, rpa5Ba a ro 3aKaHBaTe H H OTKanBare ot BcaKa ocHrypoBKa. Bce naK, aKO ce c yHH He O h H3nHTaTe BHe3anHa Hy a ot Hero, e OTKpHeTe c orpoMHo o5 eK eHHe, ne Mo eTe a My ce OBepHTe. Ha -Ba HOTO, Koero Tpa5 a a noMHHTe 3a B ero, e, ne aKO He ro H3no 3BaTe npaBH...

YMeHHeTO aa ce aKanBaMe

NpHMKHTe o HKHOBeHO ce ctCTOHT ot e HH Kapa6 Hep c npaBa K Kraama, kohto ce 3aKanBa 3a K HHa H H n aHKara Ha 6o Ta, h e HH c H3BHTa, b kohto ce BK KhBa Bt eTo. Ta a e no- ecHO a ce onpe e H koh Kapa HHepH ctoht otkbm cKa ara - Te no- tp o ce onyKBar h o Hpar h Morar a noBpeA T Bt eTO, aTOBa cne eTe pe OBHO cbcroaH eTO hm. H BHTara K Kraa Ka no3BO HBa no ecHOTO aKanBaHe Ha Bt eTO - Ba eH aKTop, KoraTO nacmua ot ceKyH ara Mo e a bh e H ot na aHeTo. KoraTo ce aKanBare, bhhmaBa re Bt eTo a H3 H3a...

CCTeMaTa npH KaTepeHe b CBptKa npi Typ ot noene ot eflHO

Ako c a ara e npe a eHo BHcoKa, 3a a ce KanH Ha e Ha HHa Ha Bb ero, rypbT ce pa3 e a Ha Bb eTa Bo anbT H3KarepBa nbpBoro Bb e. 2. Koraro ocmrHe no xo a a 0 a Ka, Bo anbT ce npHBbp3Ba 3a hhkohko tohkh Ha 3aKpenBaHe (caMoocmypaBa ce) h 3anoHBa a ocmypaBa BTopHa. 3. Bo anbT npo bn aBa o n 0 a KaTa Ha btopoto Bb e no nbTa ch ocTaBa ocHrypoBKH, K0HT0 BTopHaT c e T0Ba cb6 pa. e e ia Ha npeBO ana OT e H aHHTe c *** cm-Ha H ca *KoraTo Bo an T Tp rBa ot 3eMHTa h ce bktkwh k m n pBara oc rypoBKa. *KoraTo...

TexHHKH a KpaKaTa

B KaTepeHeTo ocHoBHa po a HMaT KpaKaTa, He p ueTe (onnranTe a ce Kanme no CT n HTe caMo Ha p uel). Karo ocTaBa ocHoBHaTa Te ecT Ha Ta oro ch B pxy KpaKaTa, Karepan T y ecHaBa npH BH BaHero ch. Ako np 6 H aBaMe H H oT a enaBaMe Ta oro ch npe a eHo MHoro cnpaMo CKa ara, ry HM B sMo Hocrra a CT nBaMe o6pe. opH npH TaBaHH KpaKaTa MoraT a HaMa aT c ecTBeHo HaroBapBaHeTo B pxy p ueTe. CT nBaHe Ha B pxa Ha ecna pn HTe - B pxy Ma KH p neTa H H b ynKH Mo eM a CT nHM Ha np CTH. CT nBaHe Ha TpHeHe -rna KH...

KaK aa ce rpHHM a ecnaapHHTe ch

Ho MeTKara Tpa6Ba a ee no p a kohkoto ee Mo e no-HHCTa h a ee MHe ene bchko KaTepeHe (npenapaTH sa MHeHe, BO a, hst pkbaHe e HeTKa). opH a ee hhctht pe OBHO, no MeTKHTe nocTeneHHO ry6HT enacTHHHOCTTa ch nopa H san nBaHeTO Ha MHKpocKonHHHHTe nopH Ha ryMara c npax. a a ocHrypHTe no- trnr HBOT Ha o6yBKHTe ch, Hs6HrBaHTe a CT nBare no npamHH h Ka HH MecTa h rH Hs6 pcBaHTe c MeK napuan npe H bchko eepHOSHO KaTepeHe. M oro KaTepaHH, 0C06eH0 saHHMaBa HTe ee e 6o phht, ch hocht nocTe Ka ot MeK nnar, B...

AnoHBaHe Ha TpeHHpoBHHa nporpaMa

* CTaH0BeTe C a5 Te h CH HHre ch MecTa h rH 3anHmeTe. noMo eTe hakoh npHaTe a bh noMorHe a pas5epeTe rpemKHTe ch (h o5e a re a He ce Cbp Hre Ha KpHTHHHHre My 5e e KH). *PemeTe kohko necT0 h kohko bnro HCKaTe a TpeHHpaTe b xo a Ha ce MHuaTa. CbCTaBeTe ch rpa HK. *nocTaBeTe ch bnrocponHH ue H Te Mo e a 3aBHcar ot ce30Ha, b kohto 3anoHBaTe a TpeHHpaTe ( a m e b aKTHBHHa KaTepaneH ce30H), h THna Ha KaTepeHe, 3a kohto TpeHHpaTe. *H3no 3BanTe Ta3H h pyrH KHHrH, 3a a ch H35epeTe nporpaMa, no xoAa a 3a...

BeTaTa ca c flBycoeH CTpoe

KarepaHHHTe B eTa ce c ctoht ot c pueBHHa, 3ao6 K0 eHa c c a HTHa 6poHH ot Ma KO no-pa HHeH MarepHa . BcHKa OT enHa HHmKa npo aBa HenpeK cHara no HHa Ha uH OTO B se. B eTara ce np0H3Be ar c pa3 HHeH HaMerbp - ot hhkohko O 2O MH HMeTpa h noBeHe - h c pa HHHa HHa - ot hhkohko MeTpa O KH OMeTp A. B. C. Homo hh B eHua (npyceu ) c pa HHHa e6enHHa. D. CrarHHHO B se. E. 9 MM HHaMHHHO B e. F. 9,5 MM HHaMHHHO B e. G. lO MM HHaMHHHO B se. H. 11 MM HHaMHHHO B e. A. B. C. Homo hh B eHua (npyceu ) c pa HHHa...

CnopTHo KaTepeHe

CnopTHOTO KaTepeHe e epaBHHre HO HOBa pasHOBH HOCT, B SHHKHana b b OpaHUHH b KpaH Ha ce eM eeeTTe. TH OBeTe b AnnHre sa6 Ba H MHoro MeTa HH K HHOBe sa ocHrypoBKa h rH 0CTaBH H Ha CTeHara sa ynecHeHHe npH c e Ba H HsKaHBaHHH. Ho-Mna Hre KarepaHH xapeea H TasH npaKTHKa h sanoHHa H a eKHnHpar Bee no-Tpy HH MapmpyTH, OTHaHa O e K HHOBe, noene e 6onroBe, sa6 TH b HS tn6aHH e 6opMamHHa ynKH b CKanara. OHBara Ha 6opMamHHH e aKyMynaropHH 6aTepHH h Ha 6 pso BTB p HBa H ce enoKCH HH CMO H OBe e O...

W iMmms

Hhkoh CKa HH o6eKTH ea no-m xoAH H sa eKHnHpaHe e 6onroBe ot pyrH, opH npH hhkoh TOBa ee OKasBa e HHCTBeHHHT HaHHH sa ocHrypH-BaHe, h MecTHHTe B acTH Ha MHoro MecTa ea ee C rnacHnH a onpe enHT TaKHBa pa oHH sa enopTHH KaTepaHHH o6eKTH, OCTaBHHKH pyrHTe CKa H sa ro6 Te HTe Ha eo6cTBeHara ocHrypoB-Ka. BesenopHO Hsno SBaHeTO Ha 60 T0Be onpHHe-ee sa sHaHHTe Horo yBe HHaBaHeTO Ha KarepaHHTe no ecTecTBeHHTe CKa H Hs Hrar ce rnaeoBe sa eKHnHpaHeTO Ha Bee noBeHe h noBeHe o6eKTH. HcTHHCKaTa Bpe a ot...

HrpaTa HapeneHa KaTepeHe

HsaB eHHexo, ne ce saHHMaBaxe c KaxepeHe, necxo e npe HsBHKBa cmhx H H y HBneHHe cpe nosHaxHTe bh. O6 o MHeHHe e, ne c a Hoxo KaxepeHe e saHHMaHHe sa caMoy HHU cxpaHeH cnopT sa esyMUH, npH kohto noBeK npeMHHaBa tnrH pascxoaHHa c onacHH npenaxcxBHa caMo sa a ce B sKanH Ha cxoxHUH MexpH Ha seMaxa no hhkoh esHHTepecHa h Ha BeceHa cKa a b cHe Ha BHxpymKa. B KaxepeHexo, pas6 pa ce, Mo e a ce cxHrHe h o xasH Kpa Hocx, ho sa noBenexo KaxepaHH xo e npocxo e HH B HyBa h npHaxeH HanHH a Hs arax ox e...

MeKhht HhbeHTap

YBpe aHHHTa no MeKHH HHBeHTap o HKHOBeHO ecHO ce 3a6e H3Bar. Bchhkh Bt eia, ce a KH. eHTH, npHMKH h n0M0 HH Bt eHua (npoH3Be eHH HaH-necTO ot HaH OHOBH H H no HaMH HH B aKHa) 6tp30 ce aMopTH3HpaT c BpeMeio. MexaHHHHHie noBpe H ce 3a6e H3Bar ecHO no cne Hie ot npeitpKBaHe, npepH3BaHe H H cianHHe. MeKHTe He a ot HHBeHTapa, kohto ca ch ho H3 e e H ot y TpaBHO eTOBHTe tnH H H xHMHneckh areHTH H H ca 3ary H H nyBcTBHie HO rtBKaBocTia ch. TpH Ba a 6t aT cB0eBpeMeHH0 OTcipaHeHH. MeKHHT HHBeHTap TpH Ba...

PaneH cnycKaHe aBapniini cn iyaunn

MHoro onHTHH KaTepanH rnenar Ha panena (cnraaHe no B eTO no ocHOBara Ha cKanara) Karo Ha He o MHoro onacHo. BepoHTHocrra 3a He acTHH cnynaH, 3aB pmBa H c c cepHo3HH TpaBMH h opH cm pt, npH panena e no-ronaMa otkohkoto npH koh na e npyra ne ocT, cB p3aHa c KarepeHeTO. npHHHHHTe 3a roBa ca MHoro poHHH. MHoro xopa He npHeMar panena c Heo6xonHMara cepHo3HocT, He ch npaBHT Tpyna na Haynar h oTpa6oTHT ocHoBHHTe yMeHHH, Hy HH 3a 6e3onacHoro cnycKaHe no B ero. no BpeMe Ha panena noBeK 3aBHcH enHHcTBeHo...

Tp a KapaHHepHTe

a a ca MaKcHMa Ho neKH, Kapa5HHepHxe ce Hspa5oxBax ox anyMHHHeBH cnnaBH. a cb aneHHe xosh MaxepHan necHO ce Ha pacKBa, HanyKBa (npH HsnycKaHe) h ce noBpe a ox coneHa Bo a. Kapa5 HepHxe Morax a ce hsmhht c c canyHeHa BO a, cne Koexo a ce HsnnaKHax o5pe. Xy5aBo e a ce cymax Ha xeneHHe, opH cbc cemoap. Cno exe Ma Ko cH HKOHOBa cMasKa Ha K rona Kaxa, sa a He saa ax. (H Kora He HsnonsBaHie MamHHHO Macno, Koexo Mo e a noBpe H Bb exaxa h neHTHie.) BceKH Kapa5 Hep H H pyr MexaneH eneMeHT ox...

BflOBe MarHeHH

B KaxepeHexo no MarHesHH o KHOBeHO ce HMa npe BH MarHesHeBHax Kap oHax (MgCG3.5H2G) c hhkoh o5aBKH Kaxo cH HUHeB ByoKHc, kohto yBenrnaBax cuenneHHexo. Tpa5 a a ce noMHH, ne MarHesHax He ce HsnonsBa sa MapKHpaHe Ha xBaxKHxe, a sa no cymaBaHe Ha naHHxe h npbcxme Ha OHesH, kohto ce noxax necHO. npo aBa ce Ha 5yHKH (kohxo xpa5 a a ce pas po5ax Ha Ma KH napneHua H H Ha npax), Ha npax H H b yHanpeHOBH xonKH (Kb exo npaxbx e BK KweH b noprne Ha MaxepHaxa). yHanpeHOBHxe xonKH cxaBax Bce no-nonynapHH b...

Coo KaTepeHe KaTepeHe e ocrypoBKa

No cBoaxa c hocx co o KaxepeHexo e hhcx 6o pHHr, caMo ne Ha no-ro aMa BHconHHa. To pe cxaB aBa KaxepeHe no cKa H c pas mHa BHconHHa 6es Hsno sBaHe Ha KaKBHTo h a 6 o HsKycxBeHH cpe cxBa. TasH ocBo6o eHa opMa Ha KaxepeHe e MHoro npHB e axe Ha, sa oxo nosBo aBa Ha xosh, kohto a npaKXHKyBa, a ce npH BH Ba no-6 pso h a He saBHcH ox HHKoro. B HHKaK B c yna He ro npenop HBaMe Ha HanHHae H, x h Kaxo MHoro KaxepanH. BK ronHTe Ho HsBecxHH cBexma, ca HaMepH H cM pxxa ch npH co o HsKanBaHHa. Ako bchhko b...

CtBeTH a HKanBaHe no BteTo

*BHHarH noMHeTe, ne ochobhoto HaTOBapBaHe Tpa6 a a e Ha KpaKaTa. He ce on reafire a ce H3 bpnBaTe caMo Ha pbue. *3aBbp3BaHeTo Ha Marna Te ecT (Ma Ka paHHHxa HanpHMep) 3a aohhhh xpaH Ha Bb eTo, y ecHHBa npH BH BaHeTO Ha caMO3aTHra Hre Bb3 H H H caMoxBaTHre Harope. *3aKanBaHTe ce BHHarH KoraTO e Bb3Mo HO, h 3a Bara caMoxBara (3a BO e HH - to3h, Ha kohto e ne a bT 3a cTbnBaHe - c npHMKa), 3a a cTe ocHrypeHH, aKO e HHHHT npHn b3He. *Ako cTe c Te Ka paHHua, H H h H3AbpnaHTe, cne Karo cTe ce xaHH H,...

OOHaTa cpeaa

M oro KaTepaHH tb paht, ne e Ha ot npHHHHHTe a ce KaTepHT e nro oBTa hm k m npHpo axa h ToBa, ne no to3h HanHH HMaT b 3mo hoct a ro HraT ot rpa a Tpa a o ane a ce 3Hae, ne caMoTo HH npHC CTBHe epe npHpo axa, B HHe B pxy o o HaTa epe a. Komoxo noBene CTaBaT KaTepanrne, To KoBa no-roneMH ea Te3H npoMeHH. B MHoro pa oHH Ha CBeTa cbo oahhht oexbn o KaTepanHHxe oSeKTH ctoh no B npoe. Co cTBeHHUHxe Ha eMHTa h ynpaBHTenrne Ha pa nrnHH npnpo HH napKoBe anonBaT a ce TpeBo ax ot yBenrnaBaHexo SpoH Ha...

NpeflH BcKa TpeHHpoBKa HH KaTepeHe

arpeHTe xy5aB0 uatoto Ta o - 3anoHHeTe c eKH rHMHacTH ecKH ynpa HeHHa b npo bn eHHe Ha 5-10 MHHyTH. OnHTaHTe Ma Ko 5araHe, KapaHe Ha ckh, Ha Ko e o H H npocro xo eHe 0KaT0 ny CbT bh eKo ce ynecTH. He ce npeyMopaBaHre - uemra Ha Te3H ynpa HeHHa e caM0 a pa3 BH H-Te KpbBTa ch h a pa3pa5oTHre CTaBHTe ch. arpaBaHTe MycKy HTe noHe neT MHHyTH - HopMa HHre H3rnecKH ynpa HeHHa ca no xoAa H, Ha npe HaTa CTpaHHua ca noKasaHH h hakoh, npe Ha3HaneHn cneuHa Ho 3a KaTepanH. anoMHeTe, ne o5pnTe ynpa HeHHa 3a...

OpaTa TopHHKa a MarHeHH

ocxaxbHHO e ronaMa, sa a 5pbKHexe b Hea. Cxara ce o5pe Ha rbp oxo, sa a He ce pasc ne MarHesHax. Ma nep epHa ox no-xBbp nnax, sa a He ce saxBapa no BpeMe Ha KaxepeHe. Ma no nnaxa ox nopecx H H B aKHecx nnax, sa a ynecHaBa no enBaHexo Ha MarHesHa no npbcxHxe. Ma o MarHesHH nosBonaBa a ce j sa bp Hxe Ha xBaxKH, f kohto HHane Mo e aB ce cxopax x bsraBH. Hspasxo Ba xe MarHesHa necxe HBO - MHoro KaxepanH npe a HBax c Hero h ro HsnonsBax sa cMe ocx, He caMo sa Hcx HcKaxa My ue , a HscymH npbcxHxe ox...

Ako ce cMHHBaTe HnaKaHTe

omo BpeMe, sary5BaHe, nocTpa a , saMp KBaHe - a H a p c yBaMe, H H a ronaKaMe cnacHTe HTe HaMa e HosHaneH oTroBop npH pas MHH yc OBHa, npaBH HHHT ro5op e pas HHeH. o5 o BseTo HsnaKBaHeTo e sa npe noHHTaHe. Mo eM a ce cTon HM, KaTO ce n xHeM b paHHUHTe. KaTO ce yBHeM b b B eTO H H npocTO ce O enHM e HH o pyr. Ma a paHHHKa c HaKoe mo a e, 5yTH Ka BO a, eHepne. t o5paH h anTeHKa Mo e a bh noMorHe a ro5erHeTe hhkoh Tpare Ha H H Hey o5io npeHO yBaHe B scTaHOBHBaHe nocTpa a HHT BHHarH HMa cBo5o eH...

Ora HflapTHTe Ha UIAA h CE

A cO TOTHO BceKH OT e eH apTHKy OT HHBeHTapa - ce ama, Kapa HHepH, Bi e, npHMKH, npOTpHBa H ctOpt eHHH, KacKH H Apyra np cnoco eHHH a ocHrypHBaHe - TpH Ba a ca o o peHH ot UIAA H H CE. npe H a KynyBaTe, npoBepHBaHre a H hocht Te3H 3Hau UIAA Me yHapo HaTa a n HcKa acouHauHa onpe e H ciaH apra a KarepanHara eKHnHpoBKa, kohto rapaHTHpaT onpe eneHa MHHHMa Ha cHrypHocT. nenaTtT Ha UIAA n0Ka3Ba, ne onpe e eHOTO npHcnoco eHHe e H nHTaHO He caMO npH a oparopHH yc OBHH, a h b pea HH cHiyauHH. CE e...

Siglp

BaHe Ha cBpb3xa ot hhkohko HOBexa no eceH TpaBepc b noMO Ta Ha xcHpaHo Morar 2a crbBHT Ha T bp a- 3eMH rypeHH 3a napaneTa c noMO Ta Ha Be npHMKH, xoero hm no3BO HBa a HHTe ocHrypoBKH, 6e3 a ce oTKaHBar Hanb Ho. Ha Ta3H cHHMxa, ot hcho opH npH Han- o paTa no roroBKa KaTepeHeTo KpHe pHCKoBe. BcaKa aBapHHHa cnryauna e yHHKa Ha h o HKHoBeHo sa 6narononyHHoro hh cnpaBaHe c Hea ca hh Heo6xo HMH KaKTo TpeHHpoBKa h onHT, TaKa h HeMa Ko HMnpoBHsanna. B e HH H H pyr C ynan noBeK Mo e a ce c tCKa c c...

BoaeHe Ha TpaanuHOHHH Kac HnecKH TypoBe BoaeHe Ha cocTBeHa ocnrypoBKa

Bo eHeTo b rpa H HOHeH cTH KpHe ocTa no-ro HM phck ot cnopTHOTO KarepeHe. ToBa He O3HanaBa, ne 3a b Hre HO e no-onacHO -3aBHcH ot Karepana. MoBeK He ce pa a HayneH - to3h eBH3 Tpa6 a a ce H3nHme Ha BceKH OT eneH apTHKy ot KaTepanHHH HHBeHTap. npaKTHKara h hhhhhht onHT ca e HHcTBeHHTe a ropH, ocmypHBa H 6e3onacHOTo Bo eHe. pH K acHHecKOTo KarepeHe ce H3no 3Ba nOHTH cb HHT HHBeHTap H nOAo6HH TeXHHKH, KaKTO npH cnopTHOTO. Ma oc rypHBa , Bi e, ce a KH, npHMKH h nporpHBa H cbopb eHHH. Pa3 HKaTa H Ba...

OcHrypaBaHe OTflOy

Ako ocHrypaBare ot seMaTa, noMHeTe, ne npH na aHe Ha Bo ana, B ero e bh ptnHe Harope. Ako CTe Ha Me HHHa n O a Ka, ptnBaHero Mo e a e h Ha ony, aKo Bo antT oqe He ce e ocHrypn no CTeHara. B HarH C ara re TaKHBa ocHrypoBKH, ne a Hs tp ar HaroBapBaHe h b BeTe nocoKH. Ako ocHrypaBare oTrope, tpnaHero npH na aHe e e Ha ony. OcHrypaBa HaT Bo antT rpa Ba a HanpaBH TaKa, ne B eTo a He MHHaBa Ha tototo My, TaKa ne a HaMa onacHocT a npnmcHe p Ka H H KpaK. Ako ce nocTaB b CHCTeMara, Karepan T HaMa aBa...

OnHcaHHe

Ebthhh h MH0r0 yHKUH0Ha HH - mhoto npenop HHrenHH. Ha V CHHMKaTa e noKasaH Ha -pasnpocTpaHeHHHT MO en Ha pMa h Em CpaBHHTe H0 eBTHHH HeKH no xoAH H sa nnaBHO OcHrypHBaHe KaKTO Ha e HHHHHH, TaKa h Ha BOHHH B eTa C 3 aBaT o6pa CH a Ha _ . sa p aHe MoraT a ce sa aHaT sa ce amara e k co B eHue, sa a He ce Vy Heno xo H H sa rH h 6 psH pane H, t h KaTO ce sarpHBaT TB p e MHoro He BHHarH OTnycKaT paBHOMepHO B ero npH pane H. no o5ia Ha Tp 5oB Hara n acTHHa, ho c pas rneH HanHH Ha no sBaHe. ToBa c op...

Ka aa KOHTpo HpaMe ByaaHeTO

Hma n oKO. n oKHTe h necTH B HmBaHHa necio noMaraT Ha HOBeK a ce ycnoKOH h OBna ee. Y HBHTenHO e KO KO MHoro xopa ohth yKBa HO sa paBaT a Hmar, KoraTO ce KarepaT no Tpy HH TypoBe H H Ha c CTesaHHa. bkik gt hh B o pa eHHeTO ch. aTBopeie ohh h CH npe CTaBeie KaK npeMHHaBare ycnemHO npe cro Ha Tpy eH naca . nouyecmea me BH eHHHTa - KO KOTO no-acHO CH ro npe CTaBHTe, TO KOBa no-neceH e bh ce BH H Typ T. He npHeMa KarepeHeTO npeKaneHO Ha cepHosHO. KaKBO Karo He ycneem a ce HsKaHHm KaKBO sHaneHHe e...

OpaTHo KaTepeHe oTKaTepBaHe BptaHe ot

Ako hhkoh Typ ce oxa e npexa eHO Tpy eH 3a Bb3Mo HocTHTe bh H H BpeMero He no3BO HBa a ro H3xaHHTe oxpaH, Mo e a ce Ha o H a ce BbpHeTe c o6paTHo KaTepeHe H H a rpaBepcHpare. oco6eHo axo HHMa o6p Bb3Mo Ho cth 3a pane . OTKarepBaHeTo Mo e h Tpa6 a a ce H3BbpmBa b cBpb3xa. ToBa O3HanaBa, ne nbpBHHT, kohto c H3a, ocraBH ocHrypoBKH no nbTH ch, kohto ce np 6Hpar ot btophh H noc e HHH, axo cBpb3Kara e ot noBene ot BaMa Ay0 tohho xa ro npH HopMa Horo BO eHe. 3a a ce ycxopHT He ara, o6HKHOBeHO e no-...

KanBaHe no bbcto

Mo e a nonHrare 3a o hm e Ha KarepaHHTe a ce H3KanBar no Bt em ToBa ce Hanara npH cnacHrenHH onepauHH, 3a no- tp3o npeMHHaBaHe Ha tnrH MapmpyTH, npH eKHnHpaHe Ha Typ HnH npocTo 3a y oBoncTBHe. 3a uenTa ce Hy aeM caMo ot Bt e, 3aKpeneHo Ha cTa H HH onopHH tohkh h He o, npe3 KoeTo a ce npH BH BaMe Harope - HnH MexaHHHHH npHcnoco neHHH 3a H3KanBaHe HapeneHH caMoxBaTH , HnH Bt eHue ctc caMo3arara ce Bt3en. Ct ecTByBaT pa3nrnHH THnoBe TaKHBa ctopt eHHH, Karo HanpHMep yMaprne, kohto hhh ce 3axBa ar...

CnycKaHe Ha ropHa ocnrypoBKa ycTaHOBKa

KaKTO cnoMeHaxMe n0-paH0, noBeneTO cnopTHH rypoBe MaKap h He bchhkh ca t rH caMO no e HO Bt e h BO aHtT Hecro HBa cnycKaH ot ocHrypaBa a. Hhkoh MapmpyTH He b Bt rapHa - e . np. ca eKHnHpaHH c Kapa HHepH Ha noc e Hara ocHrypoBKa, TaKa ne HOBeK Mo e npocro a ce 3aKanH h a H3BHKa Ha napTHbopa ch a ro cnycHe. Bce naK noBenero TypoBe He ca o opy BaHH no to3h HaHHH. 3a a H3 erHeTe ocraBaHeTO Ha co cTBeH HHBeHTap, rpa Ba a pa3Btp eTe Bt eTO ot ce a KaTa, a ro npe apare npe3 BepHraTa H H xa KaTa Ha noc...

MeflHHHH nOiifln a paneHTe

Ako ToHKMTe, Ha kohto e ce cnycKaMe ca ctc c MHHTe Ha s paBHHa, a pane T Bce naK e Hero e- eH, xy aBo e a HanpaBHM cne Hoio nocne HHHT, kohto e ce cnycKa, rono Ba tototo ch KaTo on HHTe Ha onopHa TOHKa - c a H H ara Ha n O a KaTa H H ce san Ba c KpaKa sa npe nocne HHHT, kohto ce cnycKa, nocTaBH oc rypoBKH no th Ha B eTo, kohto e sa tp aT na aHeTo Ha nocne HHH, aKo ropHHTe onopHH tohkh no a aT. nocTaBeTe Ha oraaTa n O a Ka MHoro s paBH oc rypoBKH h HKcHparne B eTo Ha thx. nocne HHHT, kohto e ce...

CtBeTH

Colonic Cleansing

npocToro npeMHTaHe Ha eHTa npe3 hhkoh c a eH H3AarbK He BHHarH e HaH- o6poTo pemeHHe. CMbKHeTe npHMKara Ko oro ce Mo e o-hhcko cnpHMo Bbpxa Ha H3pacTbKa onacHocT Bb eTO a h H3x y3H or ocHrypoBKaTa. flpyra Bb3Mo HO ct e a HaroBapHM eHTara c onb HHre Ha Te ecT. b e Ha TOHKa cKa HH H3AarbUH Morar cb o a 6b ar no e3HH - cne eTe 3a TaKHBa, Koraro ce KarepHTe no uenHarHHH. C ecTByBaT pa3nHHHH cpencTBa 3a ocHrypaBaHe aKTHBHH h nacHBHH . Xy6aBo e noBeK na 3Hae KaK na H3non3Ba KnHHoBe, KneMH, pe noBe....

PHMepHa TpeHHpoBtHHa nporpaMa

OcHOBaHa Ha 12-MeceneH KarepaneH uHK n c TpHMeceneH aKTHBeH ce oH Meceu 1 H bbh aKTHBHHa ce3OH Meceua npe H Hananoio My. H ap nHBocT arepere ce necio no necHH o cpe HO rpy HH naca H - nrH TpeHHpoBKH, npH KOHTO cyxo HnHara He ce HaroBapBar. npa ere no 30 h noBene BH eHHH, nocne nonHBame 1S MHHyiH arepere h OTKarepBaHie necHH MapmpyiH no hhkootko m gt iH. Akd ce nyBciBare cHrypeH, onHia ie a BO Hie no-necHH lypoBe. T na ie hhh Kapa ie Koneno a no o5paBaHe pHi Ma Ha H0aHe-ro h Kp BOo pa eHHero....

KaK a ch ocnrypHM noroHMa enacHCT npn pane

Ha -Bep0HTH0 3a panena e H3non3Bare nporpHBa oro CH cbopt eHHe. noBeneTo TaKHBa ycrpoHcTBa ocmypaBar oCTarbHHo TpHeHe 3a nnaBHo-to h KomponnpaHo cnycKaHe. Ako He, cbBeTBaMe bh HnH a nocTaBHTe onbnHHTeneH Kapa HHep b CHCTeMaTa, KaTo cnnpanKa. BKnroHBaHe Ha onbnHHTeneH Kapa6HHep Karo cnHpanKa. TeKCT b cxeMaTa oTrope Ha ony HenpaBHnHo KbM nporpHBa oTo cbopb eHHe yxo Ha ce anKaTa pyrara pbKa ce bp n H3npaBeHa Hanpe , 3a perynnpaHe nono eHHeTo Ha Tanoro h npe na3BaHe ot y ap b CKanara. 3a no-ronaMa...